Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 15.01.2024

§ 1 – Informacje ogólne i definicje

Sklep internetowy będący częścią strony www.sklep.streskiler.pl prowadzi Magdalena Grzeszyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MGDS Sp.z o.o., wpisany do KRS, KRS: 0000900111, REGON: 388979397, NIP: 701-103-40-58, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Wpłaty przelewem odbywają się na konto firmowe o numerze: 97 1140 2004 0000 3602 8128 5325 w banku MBANK S.A.

  • Sklep – Sklep internetowy umieszczony pod adresem www.sklep.streskiler.pl
  • Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  • Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  • Regulamin – niniejszy regulamin

§ 2 – Kontakt ze sprzedawcą

Adres pocztowy: ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Adres e-mail: kontakt@streskiler.pl

§ 3 – Wymogi techniczne

Prawidłowe funkcjonowanie sklepu, a co za tym idzie bezproblemowe zawarcie umowy zakupu na odległość i dokonanie transakcji zakupu-sprzedaży jest uzależnione od posiadanej przez kupującego konfiguracji sprzętowej, dostępu do Internetu i posiadania adresu poczty elektronicznej.

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
a) Aktywne konto e-mail
b) Urządzenie z dostępem do Internetu

Koszty związane z nabyciem sprzętu i oprogramowania, założenia i utrzymania adresu poczty elektronicznej oraz podłączenia do sieci Internet leżą wyłącznie po stronie kupującego.

Sprzedawca nie odpowiada za brak prawidłowej konfiguracji poczty elektronicznej kupującego. Nieprawidłowa konfiguracja poczty elektronicznej może skutkować niedostarczaniem powiadomień mailowych (bądź rozpoznaniem ich jako spam) na temat złożonych zamówień, oczekujących płatności, realizacji usługi itd.

§ 4 – Ceny i towar handlowy

Ceny produktów i usług oferowanych w sklepie są przedstawione w złotówkach (PLN).

Ceny, towary i usługi przedstawione w sklepie stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania towarów oraz usług z oferty bez wcześniejszego powiadamiania kupującego.

§ 5 – Konto

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie niekonieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@streskiler.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 6 – Składanie i realizacja zamówień

Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadząca sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.

Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.

Kupujący poprzez złożenie zamówienia z opcją szybkich płatności PayNow zobowiązuje się do zapłaty kosztów jego realizacji w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem wykonania kupowanej usługi poprzez dokonanie przelewu na konto Sprzedawcy podane w punkcie 1 lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności PayNow.

Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź operatora szybkich płatności PayNow.

Zamówienie nie opłacone w tym terminie zostaje anulowane a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana.

§ 7 – Zwroty i reklamacje

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu-sprzedaży towaru bądź usługi bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od jego otrzymania składając pisemne oświadczenie zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.). Wzór właściwego oświadczenia można pobrać tutaj: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostaje złożone drogą elektroniczną. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów zakupu kupującemu przy użyciu tej samej formy płatności jakiego użył konsument w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili wykonania zakupionej usługi nawet jeśli od zakupu minęło mniej niż 14 dni:

  • w przypadku zakupu produktu cyfrowego, dostarczonego zaraz po płatności (tj. e-book, audiobook, grafika, zbiór grafik)
  • lub usługi konsultacji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań za moment wykonania usługi uznaje się dzień, w którym odbywa się konsultacja indywidualna/warsztat/cykl spotkań.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@streskiler.pl. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w terminie 14 dni od daty na oświadczeniu reklamacyjnym. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nieprzyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 8 – Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Kupującego Sprzedawcy podlegają ochronie na zasadach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane są przetwarzane przez sprzedawcę w sposób określony w odrębny dokumencie “polityka prywatności’ znajdującym się pod adresem https://sklep.streskiler.pl/polityka-prywatnosci/.


§ 9 – Zasady korzystania z zakupionych produktów lub usług

Z produktów i usług mogą korzystać wyłącznie kupujący, którzy ukończyli 18 lat.

Podczas usługi konsultacji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu.

Podczas usługi sesji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz udziału pod wpływem alkoholu, zakaz zachowań przemocowych oraz fizycznie lub słownie agresywnych.

Złamanie zasad korzystania z zakupionych usług uprawnia sprzedawcę do odmówienia kontynuacji wykonywania usługi na rzecz kupującego, co może skutkować wyproszeniem kupującego konsultacji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań.

W przypadku złamania zasad korzystania z produktów i usług, kupujący traci prawo do zwrotu i reklamacji.

§ 10 – Prawa autorskie

Właściciel wskazuje, że wszelkie produkty dostępne w sklepie chronione są prawem autorskim.

Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w sklepie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

§ 11 – Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie
odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@streskiler.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie
stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

§ 12 – Postanowienia końcowe

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z
przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2024 roku.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

POLITYKA PRYWATNOŚCI