REGULAMIN KONKURSU 

„GRAFIKA – Patrzeć Inaczej” (w serwisie Instagram) 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest SINART Magdalena Grzeszyk z siedzibą pod adresem: Łokuciewskiego 2/34 01-470 Warszawa, NIP 522-29-82-791, REGON 381964300. Dane kontaktowe: adres pocztowy: ul. Łokuciewskiego 2/34 01-470 Warszawa, adres poczty elektronicznej: sklep@streskiler.pl (zwana dalej „Organizatorem”). Następującym określeniom użytym w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają zostaje nadane następujące znaczenie. 

2. „Konkurs” – konkurs o tematyce „GRAFIKA – Patrzeć Inaczej”  jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

4. „Komisja Konkursowa” – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do wyłonienia na podstawie otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych Konkursowych spośród Uczestników trzech Laureatów Konkursu (każdy z wyłonionych zwycięzców Konkursu zwany „Laureatem” lub „Wyróżnionym Uczestnikiem”). W skład Komisji wchodzi jeden przedstawiciel wyznaczony przez Organizatora. Komisja Konkursowa wybierze jedno najciekawsze i najbardziej oryginalne Zgłoszenie Konkursowe. 

5. „Zgłoszenie Konkursowe” – wykonanie przez Uczestnika Zadania – zamieszczenie pod postem konkursowym komentarza, zgodnie z § 4 Regulaminu. 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.streskiler.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.instagram.com oraz strony internetowej www.streskiler.pl Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram ani podmiotami Instagram Inc. lub Instagram Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. 

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą 2 przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. 

4. Konkurs trwa w okresie od 12.11.2020 r. do 15.11.2020 r. do godz. 20.00. 

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

7. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 4 poniżej. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie, jako Uczestnicy, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku zdobycia Nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia zgody na uczestnictwo w Konkursie podpisanej przez opiekunów prawnych Uczestnika. Zgodę należy przesłać w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „KONKURS INSTAGRAM” na adres Organizatora: SINART Magdalena Grzeszyk z siedzibą pod adresem: Łokuciewskiego 2/34 01-470 Warszawa, NIP 522-29-82-791, REGON 381964300, po wcześniejszym wysłaniu zdjęcia dokumentu zgody na adres: kontakt@streskiler.pl. W przypadku nieprzesłania zgody w ww. terminie Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń Konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdzie jedna osoba delegowana przez Organizatora. 

6. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@streskiler.pl. 

§4 ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest promocja sklepu sklep.streskiler.pl. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram. Na stronie https://www.Instagram.com/streskiler/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym. 

3. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie konkursowe o treści: „Jak podpisałbyś/abyś tę grafikę?”, które zostanie zamieszczone pod postem konkursowym (zwane w Regulaminie ,,Zadaniem’’). 

4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Instagram.

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Użytkownik musi dokonać Zgłoszenia Konkursowego pod postem konkursowym na stronie https://www.Instagram.com/streskiler/, w którym zrealizuje Zadanie przestawione w § 4 ust. 3 Regulaminu. 

6. Wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, spośród Zgłoszeń przekazanych w komentarzu 12.11.2020 r. do 15.11.2020 r. do godz. 20.00. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata na podstawie ilości polubień pod danym komentarzem. Komentarz z największą liczbą polubień zostanie zwycięzcą konkursu. Wyróżnieni Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody zgodnie z założeniami, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu. 

7. Uczestnik nie może edytować Zgłoszenia Konkursowego po zakończeniu trwania konkursu tj. po 15.11.2020 r. po godz. 20.00.

§5 PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Wyróżnione przez Komisję Konkursową Zgłoszenia Konkursowe zostaną ogłoszone w dniu 15.11.2020 r. 

2. Organizator za wygraną w Konkursie przewiduje wydanie każdemu Laureatowi następującej nagrody: jeden wybrany plakat ze sklepu sklep.streskiler.pl plakat „Odpoczynek” lub plakat „Uzdrowienie” (zwany dalej ,,Nagrodą’’). 

3. O wygraniu Nagrody, Wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni w poście opublikowanym na stronie https://www.Instagram.com/streskiler/ . 

4. Kontakt z Wyróżnionymi Uczestnikami Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości e-mail lub wiadomość prywatną poprzez portal Instagram.com. 

5. Nagrody określone w § 5 ust. 2 nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 

6. Nagroda zostanie wysłana Wyróżnionym przez Komisję Konkursową Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez pocztę e-mail w ciągu 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, po wcześniejszym uzyskaniu danych niezbędnych do wysłania Nagrody. 

7. W celu odebrania Nagrody konieczne jest przekazanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr kontaktowy. 

8. Wyróżniony Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: a) Odmówi przyjęcia przyznanej nagrody lub nie przekaże danych w celu przekazania Nagrody, lub b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Wyróżnionego Uczestnika Konkursu, lub c) Wyróżniony Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody. 

9. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź taka, co do których Wyróżniony Uczestnik Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora i zostanie ostatecznie przyznana następnemu Uczestnikowi, którego odpowiedź na zadanie konkursowe w opinii Komisji Konkursowej zajęło kolejne miejsce w Konkursie. 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, ogłoszenia wyników Konkursu, w tym ujawnienia danych Laureatów za pośrednictwem Instagrama, przekazania nagród Laureatom oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest dobrowolnie wyrażona zgoda (poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego), którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Organizatorowi realizację Konkursu w stosunku do danej osoby, która nie wyraziła zgody. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych Organizatorowi. 

7. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane w celach kontaktowych, podatkowych, rachunkowych oraz do przekazania Nagrody. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania przez Organizatora innych zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Każda osoba ma prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10.Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. 

11.We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: kontakt@streskiler.pl. 

12.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13.Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu (lub do czasu cofnięcia zgody), a w przypadku Wyróżnionych Uczestników Konkursu Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który wygrał nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca 6 roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej) oraz do momentu rozpatrzenia reklamacji w przypadkach określonych §7 Regulaminu. 

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacja – konkurs streskiler”. 

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora. 

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika w reklamacji. 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.11.2020 r.